Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11/2017

14-12-2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11/2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 9/2017

19-10-2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 9/2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 5/2017

21-06-2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 5/2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 4/2017

16-05-2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 4/2017

Thông báo giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 3/2017

18-04-2017

Thông báo giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 3/2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 3/2017

10-04-2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 3/2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 02/217

14-03-2017

V/v thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 02/217

TB về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 01 năm 2017

13-03-2017

TB về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 01 năm 2017

V/v Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 1/2017

13-03-2017

V/v Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 1/2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 12/2016

05-01-2017

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 12/2016

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11/2016

12-12-2016

Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11/2016

Thông báo về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 11/2016

12-12-2016

Thông báo về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 11/2016

Thông báo về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 10/2016

12-11-2016

Thông báo về giá gốc vật tư, vật liệu XDCB tại thời điểm tháng 10/2016