Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Lịch sử phát triển

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam, Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh tổ chức xuất bản và phát hành cuốn sách Lịch sử Ngành Tài chính tỉnh Thái Nguyên (1945 – 2015). Nội dung gồm những phần sau:

Phần mở đầu

Chương I: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

Chương II: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ hòa bình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (1954-1965)

Chương III: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ trực tiếp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975).

Chương IV: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa (1975-1985).

Chương V: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới đất nước (Giai đoạn 1986-1996).

Chương VI: Ngành Tài chính tỉnh trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước(1997-2015).

Kết luận:

Phụ lục 1 : Ảnh và tiểu sử các đồng chí Trưởng ty, Phó Trưởng ty và Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh (1951-2015).

 

Phụ lục 2: Ảnh BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc (Thời điểm tháng 8/2015), các đoàn thể chính trị, cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh Thái Nguyên 2015.

Tải file đính kèm